S&L 2019

  

GOVOR I JEZIK 2019

VII internacionalna konferencija o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika

01 - 02 novembar 2019

Hotel Crowne Plaza, Milentija Popovića10, Beograd

 

 PROGRAM S&L2019 (.pdf 28.11.2019)

PAPER TEMPLATE (.docx)

PROGRAM AND ABSTRACTS (.pdf)

PROCEEDINGS S&L 2019 (.pdf)

 

GOVOR I JEZIK 2019, VII Internacionalna konferencija o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika, održaće se u Beogradu, Srbija, u periodu od  12. novembra 2019. godine. Konferenciju organizuju Istraživačko razvojni institut - Centar za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA) Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ (IEFPG) iz Beograda, pod pokrovitelјstvom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Na konferenciji će se prezentovati  predavanja po pozivu kao i naučni  radovi u vidu usmenih prezentacija i postera. 

Cilј konferencije je razmena znanja iz različitih naučnih oblasti koje se bave izučavanjem govora i jezika s aspekta fundamentalnih i primenjenih znanja. Imajući u vidu da je govor i jezik najsloženija psihofiziološka funkcija lјudskog organizma i da je ne samo sredstvo sporazumevanja već i saznavanja, holistički pristup je imperativ u njihovom izučavanju. U cilјu podrške holističkom pristipu u izučavanju i istraživanju govora i jezika svi radovi na konferenciji će biti plenarno saopšteni.  Osnovne teme konferencije, ali ne i jedine su:

 lingvistika, fonologija i fonetika

 eksperimentalna fonetika

 neurolingvistika i psiholingvistika

 psihofiziologija sluha, govora i jezika

 prozodija i percepcija govora

 kognicija, ponašanje, učenje, govor i jezik

svest, mišlјenje i psihosomatika

 nelingvističke informacije i govor

genetika, govor i jezik

 filozofija jezika

 estetika i govor i jezik

 prenatalni koreni komunikacije

 tehnologije u oblasti govora i sluha

 govor i jezik – sociološki i kulturološki aspekti

 

Na izložbi u okviru konferencije sve zainteresovane institucije i pojednicni mogu izložiti sopstvene realizacije (tehnološka rešenja, literaturu, edukativni materijal) koje su vezane za govor i jezik. Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite sekretarijatu konferencije.

PRIJAVA APSTRAKTAAutori se pozivaju da do 15. juna, 2019godine, putem linka pošalјu svoje apstrakte (do 300 reči).

RADOVI: Autori čiji su apstrakti prihvaćeni treba do 30. septembra, 2019. godine da pošalјu rad u celini. Formu za pisanje rada možete preuzeti na http://iefpg.org.rs/index.php/en/edukacija/s-l-2019. Prihvaćeni radovi biće objavlјeni u zborniku radova po završetku konferencije.

JEZIK: Zvanični jezici konferencije su Engleski, Ruski i Srpski. Slajd prezentacija i  posteri moraju biti na Engleskom jeziku.

REGISTRACIJA: Registraciju možete izvršiti putem sledećeg linka: 

KOTIZACIJA: Cena za ranu registraciju autora iznosi 6.000,00 DIN (50 EUR). Registracija nakon 31. jula iznosi 12.000,00 DIN (100 EUR). Za studente je besplatna registracija.

 

Hotel Crowne Plaza, Milentija Popovića10, Beograd

KONTAKT INFORMACIJE: Sekretarijat konferencije

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija.

Tel. : (+38111) 3208-518 Emailsecretariat@iefpg.org.rs  

 

 

KONGRES JE AKREDITOVAN!

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta 153-02-01685/2019-01, Ц-1-37/19

Logopedi, Defektolozi, Psiholozi

Broj bodova:

za predavače: 15 bodova

za pasivno učešće: 10 bodova

za usmenu prezentaciju: 13 bodova

za poster prezentaciju: 11 bodova

 

Program se akredituje kao međunarodni kongres, broj bodova za koautore je po 0,5.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SPEECH AND LANGUAGE 2019

VII Internаtional Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language

November 1-2, 2019 ● Belgrade, Serbia
Place: Hotel CROWNE PLAZA, Vladimira Popovica 10, Belgrade

The Organizing Committee of the SPEECH AND LANGUAGE 2019

VII International Conference on Fundamental and Applied Aspects on Speech and Language kindly invites to submit abstracts for oral or/and poster presentations. The conference will be held in Belgrade, Serbia, in the period of November 1-2, 2019.

We welcome abstracts for oral presentations or posters on topics related to:

linguistics, phonology and phonetics

experimental phonetics

neurolinguistics and psycholinguistics

psychophysiology of hearing, speech and language

prosody and speech perception

cognition, behaviour, learning, speech and language

consciousness, cognition and psychosomatics

nonlinguistic information and speech

genetics, speech and language

language philosophy

esthetics and speech and language

prenatal roots of communication

speech and hearing technologies

speech and language – sociological and cultural aspects

 

THE ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS JUNE 15, 2019.

 

For more information, please see the files attached or contact the Organizers

We look forward to seeing you at the VII International Conference on Fundamental and Applied Aspects on Speech and Language

**********************************************

Organizers

Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“, Belgrade, Serbia

Institute for Research and Development - Life Activities Advancement Center, Belgrade, Serbia 

FIRST CALL

REGISTRATION FORM online

ABSTRACT FORM  online

PAYMENT INSTRUCTION

 PROGRAM S&L2019 (.pdf 28.11.2019)

PAPER TEMPLATE (.docx)

PROGRAM AND ABSTRACTS (.pdf)

(maximum of 10 pages for full paper)

secretariat@iefpg.org.rs

 

 PROGRAM S&L2019 (.pdf 28.11.2019)

PROCEEDINGS S&L 2019 (.pdf)

 

 

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes