Centar za zdravo potomstvo je organizaciona jedinica u kojoj se sprovodi prenatalna i prelingvalna logopedska detekcija i dijagnostika smetnji u razvoju sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja dece, u kojoj se organizuje prenatalni i prelingvalni rani stimulativni audiolingvistički tretman uz istovremenu edukaciju roditelja.

KSAFA sistem u prenatalnom periodu

U saradnji sa nadležnim ginekologom detektuju se riziko faktori u toku trudnoće i u periodu od 28 do 30 gestacione nedelje ginekolog obavlja prenatalni slušni skrining (PSS). PSS je neinvazivna metoda koja predstavlja proširenu proceduru standardnog ulatrazvučnog pregleda trudnice uz delovanje definisanog zvučnog stimulusa iz spoljašnje sredine. Stanje auditivne percepcije prenatalnog deteta se procenjuje kroz relativnu promenu pulsatilnog indeksa (Pir) odnos pre i posle zvučne stimulacije. PSS je namenjen za ispitivanje kompletne populacije u prenatalnom periodu. Pir iznad referentnih vrednosti može ukazivati na određene smetnje u auditivnoj reaktibilnosti prenatalnog deteta. Ova populacija dece se uključuje u prenatalnu audiolingvističku stimulaciju koja podrazumeva kontinuiranu teorijsku i praktičnu edukaciju roditelja i sprovođenje kontrolnih PSS-a do porođaja.

KSAFA sistem u prelingvalnom periodu

U porodilištu se primenjuje otoakustička emisija (OAE). Populacija novorođenčadi koja nije prošla na testu OAE u CZP započinje audiolingvističku dijagnostiku prelingvalnog razvoja i paralelnu medicinsku dijagnostiku u medicinskim centrima. U zavisnosti od medicinske i logopedske dijagnostike populacija novorođenčadi sa detektovanim disfunkcijama auditivnog sistema ulazi u proceduru ranog audiolingvističkog tretmana KSAFA-m aparatom uz kontinuiranu edukaciju roditelja za praćenje govorno-jezičkog razvoja, ponašanja i učenja, kao i za tretman dece u porodičnim uslovima. Sprovođenje rane detekcije, dijagnostike i stimulativnog tretmana u prenatalnom i prelingvalnom periodu predstavlja preventivni rad u sprečavanju sekundarnih i tercijalnih oštećenja verbalne komunikacije, ponašanja i učenja dece sa dalekosežnim posledicama na radne i kreativne potencijale društva u celini.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes