Seminari KSAFA

Seminari KSAFA su organizovani na dva nivoa: Seminari za upoznavanje sa KSAFA sistemom i seminari za primenu KSAFA sistema. Po tematici organizovani su za primenu KSAFA sistema u kliničkoj službi, predškolskim ustanovama, osnovnim školama i specijalnim školama.
Seminari se organizuju, u oblasti zdravstvene delatnosti za: ginekologe, pedijatre, neonatologe, audiologe, kliničke psihologe, defektologe logopede i surdologe. U oblasti vaspitanja i obrazovanja, za: vaspitače, učitelje, nastavnike, specijalne pedagoge, psihologe, pedagoge i defektologe.

a) Seminari za upoznavanje sa KSAFA sistemom podrazumevaju sticanje multidisciplinarnog teorijskog znanja iz oblasti:   
-rane dijagnostike (barterijom testova IEFPG), 
-sistema rane habilitacije govora, jezika i sluha (organizacija, procedure i dokumentacija), 
-procesa i dinamike normalnog razvoja govora od prenatalnog perioda do sedme godine, 
-uticaja verbalne komunikacije na pravilan kognitivni i emocionalni razvoj, razvoj adekvatnog ponašanja i učenja,  
-akustike i elektrotehnike, 
-primene KSAFA-m aparata kod svih oblika slušne i govorne patologije i poremećaja ponašanja i učenja. 
Ovaj nivo seminara ne pruža mogućnost samostalne primene sistema. Po završenom seminaru polaznici dobijaju sertifikate.

 

b) Seminari za primenu KSAFA sistema su namenjeni uglavnom surdolozima i logopedima. Pored sticanja teorijskog znanja, u zavisnosti od stručnog profila polaznika, obavlja se praktična obuka za primenu KSAFA sistema u zdravstvenim ustanovama, dečijim predškolskim ustanovama, školama itd. U cilju obezbeđenja holističkog pristupa i integrativnog tretmana polaznici seminara slušaju teoretska predavanja iz oblasti: psihofiziologije, psiholingvistike, akustičke fonetike, primenjene lingvistike, sociobiologije, elektroakustike i akustike, prenatalne medicine i psihologije i dr. 
Primena KSAFA sistema, podrazumeva: 
- primena ranih dijagnostičkih procedura za otkrivanje poremećaja metabolizma, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja, kod dece.
- usvajanje programa i procedura, organizacije i sprovođenja audiolingvističkog tretmana KSAFA-m i KSAFA-v aparatom dece sa različitim stepenom oštećenja sluha, poremećajima razvoja govora i jezika, patologijom govora i jezika, poremećajima ponašanja i učenja, od rođenja do adolescencije).
- usvajanje procedura monitoringa socijalizacije deteta, sa pružanjem podrške roditeljima za uključivanje deteta u vaspitno-obrazovni sistem od jaslica do univerziteta.
Ovaj nivo seminara pruža mogućnost samostalne primene KSAFA sistema u oblastima za koje polaznik dobija sertifikat. Svake  treće godine polaznik je u obavezi da polaže ispit za resertifikaciju primene KSAFA sistema.

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes